piraten
De Piratenpartij is de eerste grote internationale politieke beweging van de 21e eeuw. Ze heeft afdelingen die nauw samenwerken in meer dan 60 landen wereldwijd, waaronder alle landen van de Europese Unie. Dit is het verkiezingsprogramma van de Belgische afdeling.
uitgangspunten
De inspraak voor burgers staat centraal. We zijn een politieke beweging van na de digitale revolutie. We zijn een beweging van mondige, verantwoordelijke burgers. Ethiek is belangrijker dan economie.
kernwaarden
Vrijheid, Recht op privacy, Recht op vrije meningsuiting, Solidariteit, Wereldburgerschap, Democratie, Creativiteit, Sharing, Ecologie, Gelijkwaardigheid, Objectiviteit
werkpunten
Open democratie, Zelfontplooiing en burgerrechten, Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap, Transparantie voor overheid en bedrijven, Economie en financiële sector
inspraak
De Piratenpartij wil een nieuwe politiek voeren: realistisch, pragmatisch, open, democratisch, dynamisch en transparant. Die is gebaseerd op betrokkenheid, dus inspraak voor burgers is essentieel.
dialoog
Wij vertrekken van de concreet bestaande en hedendaagse realiteit, en niet van vooronderstelde, abstracte idealen zoals de zelfregulerende markt, het socialistische paradijs of het lotsverbonden volk. Ons ideaal situeert zich niet in de verre toekomst of in een schimmig verleden. We beleven het elke dag.
realistisch
Het gevecht om onze waarden te realiseren zal – zoals voor de traditionele partijen – niet van een leien dakje lopen. Ongetwijfeld zullen we soms compromissen moeten sluiten en tactische keuzes moeten maken. Maar we zullen dit doen in open dialoog met de burgers.
burgerrechten
In de eerste plaats strijden de Piraten voor digitale burgerrechten en vrijheden. De digitale omwenteling verandert onze manier van denken, praten, organiseren, werken en leren. Onze maatschappij en onze wereld transformeren.
net
Het net is een prachtige uitvinding die ons toelaat om snel en goedkoop informatie te verzamelen en te delen, om samen te werken zonder centrale hoofdkwartieren en controlerend middenkader, om in contact te komen met mensen, tradities, culturen en kunst van over heel de wereld. Maar het net kan ook uitgroeien tot een dreigende big brother die elk van ons voortdurend controleert en bespioneert, of ons aanzet om steeds meer te consumeren.
internet
Deze strijd voor een open, toegankelijk, democratisch en transparant internet is één van de belangrijkste actiepunten van de Piraten. De strijd om de toekomst speelt zich af op het net. Wij willen geen angstige en autoritaire cultuur, maar een liefdevolle en speelse cultuur. Het net maakt totaal nieuwe vormen van democratie mogelijk. Het net biedt ons de kans op meer dialoog, meer informatie, meer transparantie, en bijgevolg ook op meer inzicht en inspraak in het beleid.
toegang
Het is van fundamenteel belang dat elke burger vrij toegang heeft tot de digitale wereld. En dat elke burger die digitale media bewust en kritisch leert gebruiken.
arbeidsmarkt
Dankzij het net veranderen de productieverhoudingen. De arbeidsmarkt evolueert mee. Nieuwe vormen van samenwerking, productie, distributie en consumptie worden mogelijk. Dat gebeurt door talloze kleine ondernemingen die ongelooflijk belangrijk zijn voor de toekomst.
digitalisering
De digitalisering biedt enorme mogelijkheden en uitdagingen. Volgens de Piraten zullen de antwoorden uit het verleden niet volstaan voor die talloze nieuwe vragen. De Piraten willen de nieuwe media en mogelijkheden inzetten om een open, democratische, solidaire, verantwoordelijke en duurzame gemeenschap uit te bouwen.
hedendaagse
De Piratenpartij is een jonge en hedendaagse politieke beweging van mondige en verantwoordelijke burgers. Zij kiezen andere burgers om hen rechtstreeks te vertegenwoordigen.
open
Verkozen Piraten zullen steeds vrij zijn om te stemmen naar “eigen eer en geweten”. Ze treden in permanente en transparante dialoog (o.a. via het net) met de burger. Ze zoeken naar manieren om een open democratie te creëren.
ethisch
De Piratenbeweging legt de nadruk op ethische perspectieven, meer dan op economische aspecten. Ze gaat verder op de emancipatorische en de ecologische bewegingen uit de tweede helft van de 20e eeuw.
individu
De Piratenbeweging wil in het bijzonder de belangen van het individu in relatie tot grote organisaties (zoals staten of bedrijven) verdedigen. In die zin zijn er dan ook parallellen te trekken tussen de Piratenbeweging en de burgerrechtenbeweging van de jaren ‘60.
gedecentraliseerd
De Piraten willen de burger terug aan de macht brengen. Dit houdt in dat de macht van de staat en van de vrije markt gedecentraliseerd moeten worden. Het is van belang om over beide te waken en de invulling ervan permanent te evalueren, zodat noch de vrijheid van het individu noch de gelijkheid (in wet en kansen) tussen individuen in het gedrang komt.
oplossingen
De Piraten beweren niet dat ze de ultieme oplossingen hebben voor alle maatschappelijke problemen. Net zomin ontkennen we de problemen waar we (nog) geen oplossingen voor weten.
constructieve
De Piraten willen in de eerste plaats een constructieve aanpak op gang trekken in de politiek en het out-of-the-box denken aanmoedigen.
dogma
Dit programma is dynamisch en geeft een beeld van de huidige stand van zaken. Het is geen statische, onaantastbare of dogmatische 'waarheid'. Iedereen kan aanpassingen voorstellen, die door de Piraten via stemming aangenomen of verworpen kunnen worden.
vrijheid
Individuele vrijheid mag niet conflicteren met de vrijheid van iemand anders, noch met de collectieve verantwoordelijkheid. Zonder de collectieve verantwoordelijkheid kunnen individuen geïsoleerd raken van de groepsdynamiek. Essentieel voor vrijheid is dat je autonoom een kritisch oordeel kan vormen. Zonder kritische blik kan je gemanipuleerd worden en verzandt vrijheid in willekeur.
bewakingsstaat
Het recht op vrijheid is één van de belangrijkste redenen om een individu te beschermen tegen de macht van grote organisaties zoals staten en bedrijven. In het bijzonder wordt er nadruk gelegd op het recht op privacy en het recht op vrije meningsuiting. Deze twee essentiële rechten staan momenteel onder druk door de opkomst van de bewakingsstaat en door intellectuele eigendom.
privacy
Onze privacyrechten zijn een reeks rechten inzake geheimhouding van correspondentie, persoonlijke data, financiële situatie, identiteit en locatie. Momenteel worden deze rechten op grote schaal geschonden door staten en bedrijven. De Piraten menen dat dit slechts mag gebeuren als er solide, individu-specifieke verdenkingen zijn, en enkel door de bevoegde autoriteiten.
veiligheid
Onder het mom van veiligheid wil de staat steeds meer weten over haar burgers. Door de snelle evolutie in dataverzameling en -verwerking zijn de mogelijkheden voor overheidscontrole explosief toegenomen. De Piraten zijn niet bereid om onze privacy op te geven voor die vermeende veiligheid.
gegevens
Ook bedrijven dringen steeds vaker binnen in onze private omgeving om hun impact te verhogen. Van verzekeringsmaatschappijen die gegevens over onze gezondheid willen inkijken, tot reclamemakers die ons persoonlijk willen aanspreken of sociale netwerken die onze persoonlijke gegevens verkopen. Als consument staan we machteloos.
geheimhouding
Iedereen heeft iets te verbergen, ook al heb je niets misdaan. Privacy is een noodzakelijke voorwaarde voor individuele vrijheid. Gegevens die vandaag bonafide verzameld worden kunnen morgen gebruikt worden voor heel andere doelen, bijvoorbeeld na een regimewissel.
tegenbeweging
Bovendien bieden de huidige afluistermogelijkheden aan overheden de kans om afwijkende meningen de kop in te drukken nog voor een tegenbeweging kan ontstaan. Dat is ronduit gevaarlijk. Denk terug aan de Stasi in Oost-Duitsland, maar ook aan de anti-apartheidsbeweging in Zuid-Afrika, aan de holebirechten-beweging en aan de Arabische Lente. Zal het in de toekomst nog mogelijk zijn om verzet tegen bestaande structuren te organiseren?
meningsuiting
Vrije meningsuiting is meer dan het recht om vrij onze mening te verkondigen. Het is ook het recht om gehoord te worden en om niet gecensureerd te worden. De Piraten breiden vrije meningsuiting bovendien uit naar het recht om de mening van anderen te kopiëren en te verspreiden.
religie
Ook vrijheid van religie is een belangrijk aspect van de vrije meningsuiting. Wel zijn de Piraten voor een strikte scheiding tussen kerk en staat. Momenteel geniet religie op veel plaatsen nog een bevoorrechte positie tegenover alternatieven als humanisme of atheïsme. De Piraten willen dit graag anders zien.
solidariteit
De Piraten aanvaarden geen lafheid of onverschilligheid in een samenleving. Ze engageren zich om een maatschappelijk model te promoten dat gebaseerd is op solidariteit tussen de verschillende bevolkingslagen en generaties, onafhankelijk van territoria of gemeenschappen.
basisbehoeften
Ieder individu moet de kans krijgen om zichzelf ten volle te ontplooien. Als de zwaksten in de samenleving er niet of nauwelijks in slagen om hun basisbehoeften te vervullen, dan kan er geen sprake zijn van vrijheid, zinvolle levenskeuzes of zelfontplooiing.
solidair
Solidariteit kan niet beperkt worden tot fictieve grenzen die de mens zelf gecreëerd heeft, zoals deze tussen staten, gemeenschappen, bevolkingslagen of generaties. Het is onverdedigbaar dat de solidariteit beperkt wordt tot een bepaalde groep mensen ten koste van een andere groep mensen.
wereld
De Piraten zijn wereldburgers en maken deel uit van een wereldwijde beweging. Ze beperken zich niet tot één identiteit. De Piraten zien de wereld als één geheel. Dit perspectief is noodzakelijk om oplossingen te vinden voor problemen die zich op globale schaal afspelen. Denk maar aan de klimaatverandering, de vervuiling, de ontbossing en de schaarste aan grondstoffen. Als we er niet in slagen om het territoriumdenken te overstijgen, dreigen de toekomstige generaties hier slachtoffer van te worden.
identiteit
De kunstmatige grenzen tussen territoria hoeven de identiteitsvorming van individuen niet te beperken. Identiteit wordt in de eerste plaats gevormd door de mensen waarmee we in contact staan. Dankzij nieuwe en goedkope communicatiemogelijkheden kunnen we nu wereldwijd contacten leggen op basis van gemeenschappelijke interesses.
democratischer
De Piraten bepleiten een meer democratische politiek: een open, eenvoudig en transparant systeem dat burgers de kans en het recht op inspraak geeft.
partij
De huidige invulling van het concept “democratie”, een representatieve democratie of electieve aristocratie, is volgens de Piraten niet de beste vorm van democratie. Bovendien menen de Piraten dat we in de praktijk in een particratie leven. De traditionele partijen bezitten te veel macht. De partijtop bepaalt wie kan doorgroeien en wie verkozen of benoemd kan worden. De mening van het volk speelt nauwelijks een rol in de richting die ons land uitgaat.
politiek
De Piraten menen dat het enkel mogelijk is om de democratie te hervormen door zelf een partij te vormen en deel te nemen aan het politieke proces. Die spreidstand is gevaarlijk, maar lijkt ons helaas noodzakelijk. Wij beseffen ten volle dat continue zelfreflectie nodig is om niet te vervallen in de fouten die andere partijen gemaakt hebben. We blijven zoeken naar betere manieren om onze partij intern democratisch te organiseren. Elke Piraat kan hiertoe voorstellen indienen.
creatief
De Piraten zijn creatief, nieuwsgierig en niet tevreden met de status quo. We dagen het systeem uit, wijzen de zwakheden aan en zoeken naar manieren om deze te corrigeren. De Piraten geloven in trial-and-error en willen leren uit fouten.
vooruit
De Piraten zetten zich af tegen de huidige stand van zaken en tegen politiek correcte dogma’s. We zijn progressief en willen vooruit met onze maatschappij. Er is te weinig evolutie en variatie in het dominante politieke discours. Fundamentele zwaktes van ons huidige socio-politieke systeem worden al jarenlang genegeerd. Dringende beslissingen worden soms niet genomen omdat ze een erkenning van vroegere fouten zouden betekenen.
debat
De Piraten nodigen alle burgers dan ook uit om mee te denken en te debatteren. Iedereen kan een bijdrage leveren vanuit zijn of haar kennis, ervaringen en perspectieven. Het out-of-the-box denken is essentieel om nieuwe realistische en pragmatische oplossingen te vinden voor problemen die al jarenlang aanslepen. Bovendien willen de Piraten zich niet beperken tot de thema’s die hot zijn in de aanloop naar de verkiezingen. Problemen gaan niet weg omdat ze uit de media verdwijnen.
sharing
De toegang tot kennis, technologie en cultuur moet gezien worden als een fundamenteel burgerrecht. De huidige wetgeving omtrent intellectuele eigendom, auteursrecht en patentrecht blokkeert echter deze toegang. Volgens de Piraten moet deze wetgeving radicaal hervormd worden.
verspreiding
Het verspreiden van kennis, cultuur, technologische innovaties en software is essentieel als we zo veel mogelijk mensen een kans op zelfontplooiing willen bieden. De digitalisering biedt op dit vlak nooit eerder gekende mogelijkheden: de distributiekosten zijn nagenoeg verdwenen. Waarom wordt dit niet of nauwelijks verrekend in de aankoopprijs die de consumenten betalen?
auteursrecht
De Piraten aanvaarden niet dat grote organisaties het auteurs- en patentrecht misbruiken om hun eigen positie te vrijwaren en nog meer winst te maken, vaak ten koste van de zwakkeren in de samenleving. Denk maar aan de inbeslagname van medicijnen in ontwikkelingslanden, het verhinderen van goedkoper onderwijs, het ruïneren van beginnende bedrijfjes of het overdreven criminaliseren van individuen die via het net bestanden uitwisselen en downloaden.
termijn
De Piraten erkennen het belang van intellectuele eigendom voor auteurs, artiesten, wetenschappers of uitvinders: de moeite en creativiteit die zij in hun werk stoppen moeten zeker en vast erkend en vergoed worden. Maar we zijn er in elk geval van overtuigd dat de huidige termijn onredelijk is en de foute belangen dient. Het is in het belang van de gemeenschap om verder te kunnen bouwen op de verwezenlijkingen van technologie, wetenschap en kunst. Volgens de Piraten moet de auteursrechtelijke termijn ingekort worden.
erfgoed
Bovendien stellen de Piraten zich de vraag of een volledige afscherming de juiste manier is om met ons cultureel erfgoed om te gaan. Is het ethisch correct om immateriële zaken zoals cultuur en ideeën te privatiseren? De Piraten geloven dat het democratiseren ervan de kwaliteit enkel kan verbeteren en ons cultureel erfgoed rijker zal maken.
ecologie
De Piraten zijn bezorgd over het sneltempo waarmee onze beperkte voorraden aan natuurlijke bronnen verbruikt en verspild worden. De solidariteit tussen de huidige en de komende generaties komt hierdoor onder druk te staan.
ecologisch
Recente problemen zoals de schaarste aan grondstoffen, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit, het leegvissen van de zeeën en het vervuilen van gigantische gebieden zijn onze verantwoordelijkheid. Het zal heel lang duren vooraleer de schade die wij momenteel aanrichten hersteld zal zijn, als dat al mogelijk is. We hebben simpelweg niet het recht om onze planeet in leeggeplunderde toestand achter te laten voor de toekomstige generaties.
leven
Voor de opkomende biotechnologie blijkt biodiversiteit een belangrijke bron te zijn. We zien echter dat deze bron geprivatiseerd wordt. Verschillende soorten leven, zoals zaden en genen, die na jarenlange evolutie zijn ontstaan, worden vandaag de dag geprivatiseerd en gepatenteerd door organisaties met een winstmotief. De Piraten aanvaarden geen eigendomsrecht op levende organismen en strijden tegen deze evolutie.
gelijk
De Piraten streven naar gelijkwaardigheid tussen mensen, ongeacht gender, ras, leeftijd, sexuele voorkeur, opleidingsniveau, burgerlijke status, afkomst, beperking, ... Mensen zijn vrij om te kiezen hoe ze zichzelf ontwikkelen: iedereen heeft een plaats in de maatschappij die we samen bouwen. Ook alle samenlevingsvormen moeten volgens de Piraten als gelijkwaardig beschouwd worden.
inclusie
Onze maatschappij wordt steeds digitaler, maar er is een groep mensen die achterblijft. Daarom maken de Piraten een prioriteit van digitale inclusie.
objectief
De Piraten geloven dat argumenten en beslissingen feitelijk onderbouwd dienen te worden. Beleidskeuzes moeten gebaseerd zijn op bewijsmateriaal en op onafhankelijke wetenschappelijke studies, dus niet op dogma’s, vooroordelen, gewoontes of reeds bestaande wetgeving. Al te vaak worden drogredeneringen gebruikt, met de ad hominem als meest voorkomende.
discussie
Een wettelijke kader is een menselijke constructie en dus bediscussieerbaar. Gewoontes zijn niet automatisch goed en moeten in vraag gesteld kunnen worden. Bovendien is het niet zo dat een standpunt slecht is omdat het slechts belang heeft voor een kleine groep mensen.
anti
De Piratenpartij is geen anti-partij. De Piraten wil antwoorden zoeken voor hedendaagse problemen. We verkiezen om “voor” constructieve oplossingen te zijn, in plaats van “tegen” alles wat fout loopt. Ergens tegen zijn zonder één of meerdere alternatieven aan te bieden, is volgens de Piraten geen constructieve aanpak.
informeren
De objectiviteit die de Piraten beogen hangt nauw samen met andere kernpunten zoals transparantie en democratie. Transparantie is nodig om objectief te werk te gaan, aangezien anders de gegevens ontbreken om feitelijke argumenten op te bouwen. Slechts wanneer burgers correct geïnformeerd worden, kunnen ze op democratische wijze de juiste beslissingen nemen voor nu en later.
volkssoevereiniteit
De macht wordt gedefinieerd als uitgeoefend door alle burgers.
initiatiefrecht
Burgers hebben het recht om wetten voor te stellen.
Isonomia
Dit betekent politieke gelijkheid. Iedere burger moet dezelfde kansen hebben om zijn politieke rechten uit te oefenen.
isegoria
Dit betekent de mogelijkheid om zich vrij uit te drukken. Iedere burger heeft het recht om vrij zijn of haar mening te verkondigen en om voorstellen in te dienen bij politieke instanties. Wanneer leden het oneens zijn met de meerderheid van de partij zijn zij vrij om hun standpunt te verkondigen.
scheiding
Alle types van macht (zoals wetgevend, rechterlijk, uitvoerend, financieel, media) worden uitgeoefend binnen verschillende instanties.
mandaat
Alle gemandateerde functionarissen voeren een opdracht uit die duidelijk gedefinieerd is in termen van inhoud en duur. Ze zijn verplicht zich daaraan te houden. Deze mandaten zijn herroepbaar en impliceren volledige aansprakelijkheid op hun voorwaarden.
professionalisatie
Politiek is een zaak van alle burgers, en niet enkel van professionals of experten. Debatten en wetten moeten volkomen openbaar en transparant gevoerd worden en uitgedrukt worden in een taal die verstaanbaar is voor zo veel mogelijk mensen.
cumulatie
Het cumuleren van politieke mandaten maakt machtsconcentratie mogelijk en bedreigt de democratie. De Piraten willen cumulatie verbieden.
lobby
Er is nood aan meer transparantie omtrent de invloed van belangengroepen en lobbyisten op het politieke proces. De Piratenpartij stelt voor om openbare lobbyregisters aan te leggen.
Europa
Europa is geen open, democratische unie van alle Europese burgers, maar een Europa van lidstaten, beroepspolitici en beleidsmakers. De Piraten menen dat het democratisch deficit van Europa dringend aangepakt moet worden.
democratisering
Veel instanties en bedrijven werken top-down en ondemocratisch. De Piratenpartij steunt alle initiatieven die de democratisering binnen de bedrijven willen stimuleren.
stemleeftijd
In België ligt de stemleeftijd momenteel op 18 jaar. Daardoor wordt een grote groep jongeren niet betrokken in het democratische proces. De Piraten stellen voor om de stemleeftijd te verlagen naar 16 jaar.
stemplicht
De Piraten pleiten voor een uniform stemsysteem op vrijwillige basis. Slechts 23 landen in de wereld hebben stemplicht, en van die 23 zijn er slechts 10 die deze plicht toepassen.
opvolgers
Verwijder de lijst met opvolgers bij de verkiezingen. Iedere lijst is dan eenvoudig leesbaar.
rangschikking
Na de verkiezingen worden de kandidaten gerangschikt volgens het aantal individuele stemmen die ze gekregen hebben. Zo worden de meest populaire kandidaten daadwerkelijk verkozen. De eerste in de gerangschikte lijst krijgt de zetel. Als één van de verkozenen ontslag neemt, krijgt de volgende op de gerangschikte lijst die plaats.
ontslag
Ontslag nemen uit een mandaat is permanent. Je kan niet minister worden voor een jaar om een andere functie uit te oefenen, en dan terugkeren. Daarbij komt nog dat iedere verkozene automatisch ontslag neemt uit de vorige zetel en de nieuw verkozen positie inneemt.
buitenland
De Piratenpartij gelooft dat de digitalisering, de globalisering en de internationale machtsverschuivingen de uitwerking van een nieuwe, democratische en transparante buitenlandse politiek noodzakelijk maken.
vrede
De Piraten zijn voor vrede en tegen oorlogen en cyberwars.
leger
De Piratenpartij heeft geen enkele expansiedrang. De taken van het leger zijn beperkt tot landsverdediging en humanitaire hulp aan andere landen of bezette landen, ongeacht of die bezetter een bondgenoot is of niet. Het leger heeft ook als taak om de Belgische bevolking te ondersteunen bij (natuur)rampen op haar grondgebied.
wapens
De Piratenpartij wil de illegale verkoop van wapens inperken. We pleiten voor het onvervalsbaar kenmerken van elk individueel wapen dat geproduceerd wordt, zodat het traceerbaar is.
oorlog
Oorlogen moeten zo veel mogelijk voorkomen worden. België en Europa zijn niet de enige spelers op wereldniveau, maar ze kunnen wel een voortrekkersrol spelen.
mensenrechten
De Piraten willen de Rechten van de Mens uitbreiden en versterken, ook in de digitale wereld en op het internet.
VN
De Piratenpartij is voor een sterke VN.
kernwapens
De Piratenpartij wil een verbod op en vernietiging van alle nucleaire en chemische wapens.
boycot
De Piraten zullen elke regering boycotten die bewust acties uitvoert die leiden tot de dood van burgers. Deze maatregel beperkt bovendien de mogelijkheden die regimes hebben om hun eigen bevolking te onderdrukken. De enigen die het recht hebben om rechterlijke macht uit te oefenen in dergelijke conflicten, zijn internationale organisaties zoals de VN.
grondwet
De Piraten willen de onaantastbaarheid van de fundamentele burgerrechten op het internet en in de digitale maatschappij grondwettelijk vastleggen. Voor de Piratenpartij is vrije toegang tot informatie, onderwijs en cultuur een fundamenteel grondrecht. De Piratenpartij eist dat de digitale rechten van de burgers in de grondwet worden ingeschreven: persoonlijke privacy, persvrijheid, artistieke vrijheid en vrijheid van meningsuiting, van vereniging en van actie.
gas
De GAS-wetgeving moet afgeschaft worden. De Piraten willen dat de scheiding der machten gerespecteerd wordt. Verder leiden de GAS-boetes tot willekeur en bedreigen ze de vrijheid van meningsuiting. Ze bevestigen onze vrees voor de opkomende controlestaat.
strafwet
Artikel 140 bis van de strafwet, het bestraffen van een onrechtstreekse oproep tot terrorisme, moet afgeschaft worden. Zoals benadrukt door verschillende sociale bewegingen, is het artikel te vaag en te algemeen. Zelfs volgens de Raad van State is het artikel een schending van fundamentele burgerrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en rechtszekerheid. Het is een rem op de kritiek van iedere burger tegen het systeem.
zelfontplooiing
Zelfontplooiing is één van de belangrijkste facetten van mens zijn en van een zinvol leven. Het recht op zelfontplooiing zou dus ook maar mogen eindigen waar dat recht voor een ander begint. Zonder een betekenisvolle context is zelfontplooiing niet mogelijk. Daarom moeten we bouwen aan een samenleving waarin iedereen zijn talenten kan inzetten.
onderwijs
De Piraten vertrekken van een positief mensbeeld. Opvoeding en onderwijs vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van wetenschap, cultuur en welzijn. Het onderwijs dient zich niet te richten op de arbeidsmarkt, maar op de vorming van kritische, zelfbewuste en geëmancipeerde burgers die zich bewust zijn van hun sociale verantwoordelijkheid t.a.v. de gemeenschap. De Piraten willen kosteloos onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is.
school
De Piraten zijn voor schoolprogramma's die opgesteld worden door het onderwijsveld (en niet door politiek benoemde afgevaardigden). Ook is het essentieel om te leren van onderwijsmodellen in andere landen (bijvoorbeeld Finland). De Piraten willen een herwaardering van het technisch onderwijs en het beroepsonderwijs.
gezondheidszorg
Een goed werkende, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg is essentieel. De Piratenpartij wil de kwaliteit van onze gezondheidszorg ook in de toekomst garanderen. Wij willen een gemeenschappelijk gezondheidsstelsel behouden dat ten dienste staat van alle burgers. Alle burgers dragen bij in functie van hun individuele mogelijkheden.
gezondheid
De Piratenpartij wil gezondheidsopvoeding bevorderen.
psychiatrie
De Piratenpartij ijvert voor zo veel mogelijk inclusie van psychiatrische patiënten in de maatschappij, voor de bevordering van hun toegang tot de arbeidsmarkt en voor de versterking van hun rechten.
remgeld
De Piratenpartij vraagt een betere samenwerking tussen de artsen en de mutualiteiten, zodat patiënten enkel het remgeld zouden moeten betalen.
verslaving
Verslavingen betekenen een gevaar voor het individu en de maatschappij. De Piratenpartij wil dan ook aandringen op een systeem waarbij mensen met een verslaving geholpen i.p.v. gecriminaliseerd worden. De Piratenpartij is geen voorstander van een puriteinse samenleving die plezier verwerpt. De Piraten pleiten voor de mogelijkheid tot bewust en recreatief middelengebruik, en voor de keuzevrijheid van het individu. Geniet maar met mate.
drugs
Het ideaal van een drugsvrije samenleving is onrealistisch. De Piraten promoten het gebruik van drugs zeker niet. Wel willen we de hypocrisie rond het onderwerp aanklagen. De demonisering van drugs en een repressief beleid maken drugs enkel aantrekkelijker. Ze werken een cultuur van romantisering en verheerlijking in de hand. Het is belangrijk om mensen te wapenen tegen groepsdruk.
preventie
Verslavingen kunnen niet bestreden worden door verslavende middelen te bannen. Daarom moeten we aan preventie doen en trachten om verslavingen te voorkomen. Burgers hebben het recht om grondig geïnformeerd te worden over de effecten van drugs, zowel de goede als de slechte. Het gebruik van verslavende middelen is bijna altijd een slecht idee: ze zijn ongezond en hebben op lange termijn effecten die niet onderschat mogen worden.
verslavingen
Naast aandacht voor drugs, willen we ons ook toeleggen op andere verslavende middelen of handelingen: gok-, seks- of koopverslavingen bijvoorbeeld. Ook de verslaving aan medicijnen of andere legale drugs zoals alcohol, sigaretten en koffie horen thuis in dit rijtje. Drugsbeleid moet focussen op het voorkomen van verslavingen en op het helpen van verslaafden, niet op het bannen van verslavende middelen en op de criminalisering en bestraffing van verslaafden.
kwaliteit
Drugs van slechte kwaliteit verhogen het gezondheidsgevaar. Het is belangrijk om kwaliteitscontroles mogelijk te maken, zodat de gebruiker weet wat hij of zij koopt. Publiciteit voor verslavende middelen moet verboden worden.
publiciteit
Drugs van slechte kwaliteit verhogen het gezondheidsgevaar. Het is belangrijk om kwaliteitscontroles mogelijk te maken, zodat de gebruiker weet wat hij of zij koopt. Publiciteit voor verslavende middelen moet verboden worden.
informatie
We leven in een digitale informatiemaatschappij. De beschikbare hoeveelheid informatie is exponentieel toegenomen. Burgers hebben het recht op toegang tot die informatie, en om zelf te beslissen wat ze belangrijk en informatief vinden.
dataverkeer
De Piraten willen het digitaal zelfbeschikkingsrecht van elke burger stimuleren. Het dataverkeer en de privésfeer van de burger moeten optimaal beschermd worden. De Piraten zijn voor de verdere uitbouw van een vrij en wereldwijd internet dat voor iedereen toegankelijk is.
netneutraliteit
De Piratenpartij zet zich in voor het wettelijk grondvesten van het principe van netneutraliteit. Dat betekent dat het internet neutraal blijft ten aanzien van de gegevens die via het net worden uitgewisseld, zowel wat de inhoud van de data betreft, als de snelheid waarmee ze uitgewisseld worden.
gratis
De Piraten zijn van oordeel dat gratis toegang tot het internet voor elke burger gegarandeerd moet worden.
telecommunicatie
Globaal genomen moet de telecommunicatiemarkt gesplitst worden in een infrastructuurmarkt en een dienstenmarkt. Geen enkel bedrijf zou het recht mogen hebben om op beide markten actief te zijn. De kost om van de infrastructuur gebruik te maken zou open moeten zijn en gelijk voor alle spelers. De infrastructuurmarkt gaat een natuurlijk monopolie vormen dat na verloop van tijd direct of indirect bestuurd moet worden door de overheid. De dienstenmarkt kan verschillende private spelers hebben.
commons
De Piratenpartij wil de duurzaamheid van onze gemeenschap versterken en het belang van onze commons (= gemeenschapsgoederen) benadrukken. Wat behoort toe aan de gemeenschap en wat kan geprivatiseerd worden? Dit debat moet dringend gevoerd worden. De Piraten geloven dat er meer aandacht nodig is voor onze commons of gemeenschapsgoederen. Wij zijn tegen iedere vorm van intellectuele eigendom die de vooruitgang van technologie en wetenschap belemmert.
gemeenschap
De Piratenpartij wil onze commons beschermen en uitbreiden. Ook willen wij gemeenschapszin aanwakkeren. We ondersteunen alle initiatieven die daartoe bijdragen, zoals coöperatieven en kleine zelfstandige ondernemingen.
research
De Piratenpartij eist meer samenwerking tussen de universiteiten en de overheidsdiensten. Innovaties die voortvloeien uit research moeten ten goede komen aan de maatschappij en niet aan de privépersonen of bedrijven.
patent
De Piratenpartij ijvert voor een aanpassing van het patent- en auteursrecht. De verworvenheden van wetenschap en kunst moeten toegankelijk zijn voor alle burgers. De Piraten verlangen dat patenten die de vooruitgang van technologie of wetenschap ten voordele van burgers blokkeren, ongeldig verklaard worden.
leefmilieu
Eén van de belangrijkste commons is ons leefmilieu. Voor de Piraten is de bescherming van de natuur dan ook prioriteit. We hebben niet het recht om ons leefmilieu onherstelbaar te beschadigen voor de komende generaties.
bron
De Piratenpartij zet zich in voor ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Dat betekent dat we “als een goede huisvader” en op een verantwoordelijke manier willen omspringen met al onze materiële en immateriële bronnen.
groene
Ecologie en de bescherming van ons leefmilieu primeren boven economische efficiëntie en winst. Een significant deel van ons binnenlands product moet geïnvesteerd worden in de transitie naar groene energie. We hebben nood aan groene belastingmaatregelen. Het openbaar vervoer moet verbeterd worden en gemotoriseerd transport moet onaantrekkelijk gemaakt worden.
klimaatverandering
De Piratenpartij is voor wetgevende initiatieven die de klimaatverandering bestrijden.
vervuiling
De Piraten zijn voor preventie en repressie op het vlak van vervuiling. De regels moeten gelden zowel voor de gewone burger, als voor bedrijven.
energie
De Piratenpartij is voor een duurzame, gedecentraliseerde en transparante energiepolitiek. Daarbij dienen een zo laag mogelijke prijs en een zo groot mogelijke milieuvriendelijkheid nagestreefd te worden. De Piraten zijn voor meer autonomie, zelfvoorziening en responsabilisering van de burger op het vlak van energie. Energie moet zo veel mogelijk lokaal gegenereerd worden, bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen, waterreservoirs en windmolens.
dieren
De Piratenpartij gelooft in het versterken van dierenrechten. Alle levende wezens hebben recht op waardig leven.
genen
Het genetische patrimonium van deze aarde mag niet geprivatiseerd worden. De Piraten zijn tegen de privatisering van granen en zaden, en tegen het verbod op het telen van groenten met traditioneel zaaigoed.
ruimte
We zien hoe de openbare ruimte langzaam maar zeker wordt ingeperkt door privaat eigendom en gebruikt wordt voor het winstmotief van individuen of bedrijven.
mobiliteit
De Piraten zoeken naar duurzame oplossingen op het vlak van werken, wonen en mobiliteit.
samenlevingsvormen
Wonen in de steden moet aangemoedigd en financieel aantrekkelijk gemaakt worden. De Piraten stimuleren ook nieuwe samenlevingsvormen. De Piratenpartij is voor volledige vrijheid op het vlak van samenlevingsvormen. De wetgeving dient die vrijheid en de juridische gelijkheid van al die vormen te waarborgen.
stad
De Piraten zijn voorstander van het concept "stad in transitie". Dit zijn steden die autonoom en experimenteel aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven duurzamer te maken.
publieke
De publieke ruimte moet gebruiksvriendelijk ingericht worden teneinde het samenleven te bevorderen. De Piratenpartij is voor meer groene zones. In de ruimtelijke ordening moet meer rekening gehouden worden met het behoud of herstel van natuurgebieden. De Piratenpartij wil geen reclameborden op straat.
vervoer
Het gebruik van het openbaar vervoer moet gestimuleerd worden. De Piraten willen ijveren voor gratis openbaar vervoer.
aannemers
Hoofdaannemers moeten verantwoordelijk gesteld worden voor de duurzame, transparante en sociale realisatie van hun projecten. De Piraten aanvaarden geen hongerlonen, kinderarbeid of transacties van zwart geld.
diversiteit
Een gemeenschap mag zijn burgers niet verstikken door van iedereen uniformiteit te verlangen, maar moet zorgzaam omspringen met de diversiteit aan mensen en opvattingen waaruit ze bestaat. De Piraten geloven in een pluralistische en diverse samenleving.
gezin
De gezinspolitiek moet gebaseerd zijn op zelfbeschikkingsrecht op het vlak van het persoonlijk leven.
godsdienst
De Piraten zijn voor dialoog, verzoening en sterke sociale cohesie tussen de verschillende religies. De staatssteun aan godsdiensten moet afgeschaft worden.
migratie
Migratie is een belangrijk onderdeel van en een bron voor maatschappelijke diversiteit. Het is belangrijk dat we als gemeenschap een gefundeerde mening vormen over de aanpak van immigratie. Een ongelimiteerde migratie is onmogelijk. De Piraten willen een debat waarin ook de migranten een stem krijgen.
migratiepolitiek
De Piratenpartij ijvert voor een humane en transparante migratiepolitiek. Migranten moeten optimaal betrokken worden bij alle aangelegenheden die op hen betrekking hebben, zowel wat rechten als wat plichten betreft. De Piratenpartij beklemtoont dat migratiepolitiek over mensen gaat. Het recht op zelfbeschikking geldt ook voor migranten.
integratie
De Piraten zijn voor een beperking van en betere controle op de migratie-instroom. Gettovorming moet vermeden worden, zodat de tot Belg genaturaliseerde burgers beter kunnen integreren.
cultuur
Er wordt wel eens gezegd dat een maatschappij maar zo rijk is als de cultuur die ze voortbrengt. We moeten zorg dragen voor ons cultureel erfgoed. Qua cultuuraanbod moet er voor ieder wat wils zijn. De Piraten willen de deelname van alle burgers aan kunst en cultuur mogelijk maken en aanmoedigen. Elke burger moet de kans krijgen om zichzelf cultureel te ontplooien.
kunst
De digitalisering en het internet maken nieuwe vormen van kunstcreatie en cultuurparticipatie mogelijk. De Piratenpartij wil het gebruik van het internet als artistiek en cultureel hulpmiddel stimuleren.
vrijplaatsen
De Piraten ijveren voor vrijplaatsen en ateliers voor kunst- en cultuurcreatie, zowel in de analoge wereld als op het internet. Cultuur dient niet van bovenuit georganiseerd te worden, maar ontstaat uit gemeenschappelijke ervaringen die vanuit de samenleving vorm gegeven worden.
cultuurbeleid
Het cultuurbeleid dient gedecentraliseerd, meerduidig en interactief te zijn. De Piraten zijn voor het digitaliseren en toegankelijk maken van cultuur. Ze willen bedrijven stimuleren om hun bedrijfsmodel aan te passen aan het digitale tijdperk. De Piratenpartij eist voor alle kunstenaars, ongeacht hun overtuiging, de vrijheid van expressie.
transparant
Zonder transparantie is een democratie onmogelijk. Een goed geïnformeerde burger is het fundament van een goed werkende democratie. Zonder transparantie verlies je je vrijheid in het doolhof van de bureaucratie. Transparantie is ook noodzakelijk om zo objectief mogelijk tot goede beslissingen te komen.
corruptie
Met alle wettelijke middelen willen de Piraten de strijd aangaan tegen alle vormen van corruptie.
politie
De Piratenpartij pleit voor een kentekenplicht voor politiebeambten (m.a.w. geen politie in burger). De Piratenpartij wil een politie die dichter bij de mensen staat en die de rechten van de mensen verdedigt in de plaats van de belangen van de staat (Cfr. gewelddadige wantoestanden). Zoniet vervallen we in een repressiestaat.
justitie
De piraten strijden tegen klassenjustitie en zijn voor een rechtvaardige rechtspraak: ook fraudeurs uit de hogere kringen (zoals bankiers en ondernemingen) moeten gestraft worden.
klokkenluider
Klokkenluiders spelen een belangrijke rol in een democratie. Ze brengen transparantie wanneer deze ontbreekt. Ze stellen fraude en corruptie aan de kaak. Dit is dikwijls enkel mogelijk door bestaande wetten te overtreden. De Piraten menen dat klokkenluiders dan ook een speciale bescherming nodig hebben, die voortvloeit uit het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van informatie.
klikken
De Piraten zijn tegen een klikmaatschappij. Een klokkenluider handelt in het algemeen belang. We geloven niet in kliklijnen bedoeld om persoonlijke fouten van medeburgers te melden. Dit zou een maatschappij van wantrouwen creëren.
gehoord
Het recht op vrije meningsuiting omvat ook het recht om gehoord worden. We zouden de basis van deze bescherming willen inbedden in de Belgische grondwet. We zouden een voorbeeld willen nemen aan de Duitse grondwet, die het recht op gewetensvrijheid, informatie, expressie, petitie en op het aanklagen van criminele feiten bevat.
verantwoordelijk
Onderwijs moet focussen op het opleiden van verantwoordelijke burgers. Om onze maatschappij te beschermen tegen corruptie, moeten we onze jeugd opvoeden met een moreel bewustzijn en hen uitleggen hoe belangrijk het is om te spreken bij immorele situaties.
economie
In het maatschappijbeeld van de Piraten staat de economie niet langer centraal. Uiteraard is de economie belangrijk. Maar volgens de Piraten mag het politieke discours niet gedomineerd worden door economische optimalisatie en groei. Voor de Piraten primeert welzijn boven welvaart.
inkomen
De economie, de financiële wereld en de sociale organisatie moeten duurzaam zijn en ten dienste staan van alle burgers en van de gemeenschap. Zowel de toegang tot het openbare leven en de arbeidsmarkt, als een fatsoenlijk inkomen, moeten grondwettelijk gegarandeerd worden.
economisch
De economische politiek van de Piratenpartij is gericht op welzijn, niet op groei. De op de markt verhandelde goederen en diensten vormen slechts een beperkte en soms zelfs foutieve indicatie voor de levenskwaliteit van de burgers en de gemeenschap. Traditionele meetinstrumenten (zoals het BNP of de groeipercentages van de economie die enkel de materiële rijkdom meten) mogen niet langer eenzijdig de economische politiek bepalen.
duurzaam
De Piraten zijn tegen overconsumptie en overproductie. Ze zijn voor het ontwikkelen van duurzame en ecologisch verantwoorde economische alternatieven.
lokaal
De Piraten ondersteunen de lokale economie.
klein
De Piraten moedigen kleinschalige en alternatieve economische initiatieven aan: autodelen of het delen van maaltijden, coöperatieven voor energie of productie van goederen, verenigingen die gratis materiaal uitlenen, collectieve tuintjes, gedeelde woningen, weggeefwinkels, ...
ontplooien
Iedereen moet de kans krijgen om zichzelf te ontplooien. Daarom steunt de Piratenpartij voorstellen die de levenskwaliteit van burgers uit de laagste inkomensklasse bewaken.
minimumloon
De Piraten zijn voor een leefbaar minimumloon.
activeren
De Piraten zijn tegen het veralgemenen van activeringsplannen in de werkloosheid.
stempelen
Iemand die stempelt moet, indien hij of zij dat zelf wilt, werk kunnen verrichten ten dienste van het algemeen belang om te vermijden dat zijn stempelgeld vermindert.
werk
De Piratenpartij erkent het recht op werk en wenst de administratieve rompslomp hierrond te verminderen, zodat ook mensen met beperkte middelen zelf werk kunnen creëren.
basisinkomen
Voor wat langetermijnoplossingen betreft, bepleit de Piratenpartij het universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen. Het Basisinkomen is een inkomen dat: aan iedereen wordt toegekend, voor de gehele duur van het leven; periodiek wordt overgemaakt ten individuele titel; toegekend wordt zonder voorwaarden, zonder met andere inkomens rekening te houden en zonder de tegenprestatie van een job of de bereidheid om een job te accepteren.
haalbaarheid
Dit basisinkomen geeft iedereen de kans een menswaardig leven te leiden en deel te nemen aan het maatschappelijke leven in al haar vormen. Als eerste stap willen de Piraten dat de haalbaarheid en de mogelijkheden voor implementatie op Europees en op Belgisch niveau onderzocht worden.
bedrijven
De Piraten willen volop de kaart trekken van de kleine bedrijven. Het is in ons land nog steeds verschrikkelijk moeilijk om een bedrijf op te starten of een beginnend bedrijf draaiend te houden. De wetgeving en het beleid hieromtrent is soms absurd. Dit staat in schril contrast met de haast onbeperkte mogelijkheden, financiële voordelen en vrijgeleides die aan grote bedrijven toegekend worden.
toekomst
De Piraten zien geen nut in het overmatig subsidiëren van gedateerde industrieën. De arbeidsmarkt zal grondig veranderen: veel jobs zullen verdwijnen door automatisering. Wij willen investeren in een toekomstgerichte economie.
KMO
De Piraten ondersteunen KMO’s en zelfstandige ondernemers. Kleine handelaars moeten gesteund worden, want zij kunnen de stadscentra doen open bloeien.
innovatie
Kleine innovatieve bedrijven kunnen een grote rol kunnen spelen in het ontwikkelen van nieuwe vormen van duurzaam energiegebruik. De Piraten willen hen daarin aanmoedigen.
belasting
De Piratenpartij eist een lagere belasting op arbeid in België. De Piraten willen een correcte vennootschapsbelasting voor grote bedrijven en een strenger toezicht, zodat het onmogelijk wordt deze te omzeilen.
consument
De rechten van de consument moeten versterkt worden.
macht
De financiële wereld beschikt over disproportioneel veel macht in ons huidige economische systeem. De laatste decennia leek ze daar bovendien niet erg volwassen mee om te gaan. De macht van internationale grootbanken, ratingbureaus en ondemocratische financiële instellingen (zoals het IMF of de Europese Centrale bank) moet ingeperkt worden.
bank
De financiële sector moet opnieuw en verregaand gereguleerd worden. In een sector waarin marktdenken en het streven naar winstmaximalisatie overheersen, is momenteel een race to the bottom aan de gang. Er is geen ruimte meer voor ethische principes. Bovendien zijn de banken too big to fail en too big to jail geworden. We moeten voorkomen dat de financiële sector dezelfde fouten begaat die leidden tot de financiële crisis. De Piraten zijn voor banken die publiek, nationaal, coöperatief en transparant zijn.
schuld
De Piratenpartij vraagt een audit van de werkelijke publieke schuld.
splitsen
De bancaire sector moet hervormd worden. Investeringsbanken en spaarbanken moeten gesplitst worden.
Contacteer ons

op contact@pirateparty.be

of via Facebook of Twitter.

Perscontact: Sarah Van Liefferinge

sarah@pirateparty.be

Klik op één van de woorden of op spatie